หมายเลขหลักฐานแสดงตน
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,เลขที่หนังสือเดินทาง,
เลขทะเบียนนิติบุคคล
รหัสติดตามเรื่องร้องเรียน*